12 júl, piatok, 2024
A- A A+

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Spis. zn. : 74/2024

Vo Veľkom Cetíne, dňa 06. 06. 2024

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

3. zasadnutie Obecného

zastupiteľstva obce Veľký Cetín, ktoré sa uskutoční dňa

12. 06. 2024 /v stredu/ o 19.00 hod. v budove Obecného úradu vo Veľkom Cetíne.

s  týmto navrhovaným programom

 

Program:

1./ Otvorenie

         a) Schválenie programu rokovania

         b) Voľba návrhovej komisie

         c) Určenie overovateľov zápisnice

         d) Určenie zapisovateľa

  2./   Správa starostu obce od posledného zasadnutia OZ

  3./   Interpelácie poslancov

  4./   Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa  21. 03. 2024

  5./   Návrh  rozpočtového opatrenia č.  3//2024 a č. 4/2024

  6./   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2024   

  7./   Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu  záverečného účtu obce za rok 2023

  8./   Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2023

  9./   Stanovisko hlavného kontrolóra  k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

 10./  Návrh na schválenie úveru od Environmentálneho fondu

 11./  Návrh na schválenie realizácie investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu  

 12./  Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 47/2020 o verejných priestranstvách – uliciach a nádvoriach a verejných areáloch

 13./   Prerokovanie žiadostí a podaní

 14./   Rôzne

 15./   Diskusia

 16./   Z á v e r

 

 

 

Roman Kiác

starosta obce