12 júl, piatok, 2024
A- A A+

Všeobecne záväzné nariadenia

Dokumenty:

→ Dodatok č. 4 k VZN 43/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI č. 2/2023

→ Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľký Cetín číslo 53/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole, v školských výchovno- vzdelávacích zariadeniach a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľký Cetín

→ Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Veľký Cetín č. 16/2008 o určení spoločného školského obvodu

→ Dodatok č. 2 k VZN č. 53/2022 - O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

→ VZN 12023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce V.Cetín

→ Dodatok č. 1 k VZN č. 53/2022 - O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

→ VZN Dodatok č. 3 Komunulny odpad 2023

→ VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 532022

→ VZN o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia 2023

→ VZN o podmienkach prideľovania bytov 2021 FINAL

→ VZN č. 51/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole, v školských výchovno- vzdelávacích zariadeniach a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľký Cetín

→ VZN o určení výšky fin. prostriedkov na školy a škol. zariadenia 2022

→ Dodatok č. 1 k VZN č. 41/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v škol.zariadeniach (pdf)

→ Dodatok c. 2 k VZN obce Vel'ky Cetin c. 43/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady  (pdf)

→ VZN č. 49/2021 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE - Veľký Cetín – zmeny a doplnky č.1 (pdf)

VZN č. 47/2020 o verejných priestranstvách (pdf)

→ VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Cetín (pdf)

→ VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Cetín (pdf)

→ Dodatok č. 1 k VZN č. 45/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Cetín (pdf)

→ VZN o miestnych daniach (pdf)

→ VZN o dani z nehnuteľnosti (pdf)

→ VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov (pdf)

→ VZN financovanie ŠJ ŠKD rok 2019 (pdf)

→ VZN č. 39/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Cetín (pdf)

→ VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov (pdf)

→ VZN č. 37/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Veľký  Cetín (pdf)

 VZN č. 35/2016 o čistote a poriadku na území obce Veľký Cetín (pdf)

→ VZN financovanie ŠJ, ŠKD  rok 2017 (pdf)

→  VZN 34/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Veľký Cetín (pdf)

→ Dodatok č. k VZN č. 342016 o nakladaní s KO a DSO (pdf)

→ VZN o určovaní súpisných a orientačných čísiel (pdf)

→ VZN financovanie ŠJ, ŠKD  rok 2016 (pdf)

→ VZN miestne dane rok 2016 (pdf)

→ Dodatok č.1/2015 k VZN č.28/2012 (pdf)

Dodatok č.1/2014 k VZN č.28/2012 (pdf)

→ VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.27/2011 (doc)

→ Návrh VZN o miestnych daniach na rok 2013 č.28/2012 (pdf)

→ VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľký Cetín č.22/2009 (doc)

→ VZN o verejnom poriadku na území obce č.25/2011 (doc)